Stockholms Trafikkonsult

 
 


Riskutbildning Del 1 A 

Riskettan A Grund

Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg så att du själv kan skapa en undervisning avseende riskutbildning del 1 behörighet A. Kursen är en del i Transportstyrelsens krav för att få utbilda i riskutbildning del 1 behörighet A.

Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper och förståelse kring problem kopplade till alkohol, andra droger, trötthet samt mc-specifika faktorer och beteenden som medför ökade risker. Utbildningen ska ge möjlighet att reflektera över dessa problem och de egna attityderna till problemen. 
Dessutom ges utrymme till kunskaper om övningar och pedagogiska metoder som kan användas för att öka elevernas förståelse för hur det egna körbeteendet påverkar riskexponeringen för en själv och för andra trafikanter. Under hela lärarutbildningen kommer särskild tonvikt läggas vid kursplanens mål. 
De som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga (TSFS 2009:26 ändringar t.o.m. TSFS 2021:72 ). 
1. ha giltigt körkort med behörighet A och B, 
2. ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren och ha vana och skicklighet att köra motorcykel,
3. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid riskutbildning 
4. ha genomgått särskild lärarutbildning, och 
5. är godkänd som trafiklärare för motorcykel eller ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år samt ha ett godkänt praktiskt test enligt VVFS 2006:65.

För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

Riskettan A Fortbildning

Sju timmars fortbildning (behörighetskrav).

Syfte:
Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen.

Mål:
Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen utbildning till elev.
Innehåll:
Delge varandra erfarenheter och reflektioner.
Faktauppdatering.
Vad tycker våra kunder?
Hur aktiverar du eleverna?
Hur tolkar eleven kursplansmålen.
När är eleven godkänd?

Egna (rimliga) kursmål.

För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

Kontakta oss gärna för mer information!